Naujienos

Skelbiamos atrankos

Dietisto pareigoms užimti

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ (biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 290534290, buveinė – Žemoji g. 9, Biržai, LT- 41171), skelbia atranką dietisto pareigoms užimti.

Reikalingas dietistas (pareiginės algos koeficientas 4,30), dirbantis ne visą darbo laiką (0,75 etato), pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai darbuotojui, pretenduojančiam užimti dietisto pareigas:

  1. Aukštesnysis medicininis išsilavinimas.

  2. Susipažinęs su vaikų maitinimo organizavimu.

  3. Susipažinęs su maisto gamybos technologija.

  4. Mokantis suteikti pirmąją medicininę pagalbą.

  5. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.

  6. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

Privalumai:
Privalomos asmens savybės – iniciatyvumas, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, imlumas naujovėms.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • medicininio išsilavinimo patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba skenuotus el. paštu: info@lddrugelis.lt iki 2020 m. rugsėjo 18 d. Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Atrankos būdas – testas žodžiu.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ administracijoje.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 11.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete. Direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs komisijos narių nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Išsamesnė informacija tel. +370 450 31539, el. p. info@lddrugelis.lt;

Psichologo pareigoms užimti

Biržų lopšelis-darželis ,,Drugelis” skelbia atranką Psichologo pareigybei (0,25 pareigybės) užimti. Darbas nuolatinis.

Darbo užmokestis: (pareiginės algos koeficientas 5,89) nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

1. Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius vaikus ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus); organizuoja grupinius užsiėmimus vaikams, tėvams arba kartu vaikams su tėvais (globėjais, rūpintojais); rengia individualias rekomendacijas bei bendrojo pobūdžio rekomendacijas ir patarimus vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) – juos skelbia lopšelio-darželio internetiniame puslapyje; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; dirba komandoje su kitais švietimo pagalbos specialistais, šviečia lopšelio-darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagogikos ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka psichologinius tyrimus, dalyvauja grupių vaikų ir tėvų susirinkimuose, juose analizuoja bendruomenei aktualius klausimus; dalyvauja lopšelio-darželio metinės veiklos planavime, rengiant metinę veiklos ataskaitą bei klausimus lopšelio-darželio ir Mokytojų tarybų posėdžiams; dirba Vaiko gerovės komisijoje; rengia arba dalyvauja rengiant vaiko psichologinio vertinimo metodikas.

2. Reikalavimai pretendentams:

2.1. psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;

2.2. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

2.3. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

2.4. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

2.5. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas.

3. Pretendentų privalumai:

3.1. darbo patirtis;

3.2. projektinės veiklos patirtis;

3.3. patirtis organizuojant tyrimus, medžiagos ir išvadų viešinimas žiniasklaidos priemonėmis;

3.4. mokėti bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

4. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

4.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje. (1 priedas);

4.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;

4.4. gyvenimo aprašymą;

4.5. motyvacinį laišką;

4.6. pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

5. Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 18 d. iki 15.00 val.

6. Pretendentų dokumentų pateikimo būdai: siunčia el. p. info@lddrugelis.lt.

7. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

8. Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 14 val. (data ar valanda gali keistis, informuosime).

9. Pasiteirauti: tel. 8 (450) 31 539, el. p. info@lddrugelis.lt;

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Biržų rajono savivaldybės lopšelis-darželis „Drugelis“ (biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 290534290, buveinė – Žemoji g. 9, Biržai, LT – 41171), skelbia atranką Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (pareiginės algos koeficientas 7,43) pareigoms užimti.

Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas, dirbantis visą darbo laiką (1 etatu), pagal terminuotą darbo sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas pedagoginis, koleginis išsilavinimas, įgyta ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojo kvalifikacija.

2. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.

3.Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

Privalumai:

Privalomos asmens savybės – atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, imlus naujovėms.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Asmeninių privalumų aprašymą (motyvacinį laišką).

6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba skenuotus el. paštu iki 2020 m. rugsėjo 18 d. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ administracijoje.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2020 m. rugsėjo 21 d., 10.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete. Direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Išsamesnė informacija tel. +370 450 31539, el. p. info@lddrugelis.lt;

Prasymas_del_dalyvavimo-atrankoje(1 priedas)