BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS BE KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

2024 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMAS NR. V-18