2024 m. sausio 10 d.

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORIAUS 2024 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMU NR. V-6.

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2024 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMAS NR. A-12 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO“

PU vaiku nemokamas maitinimas

 

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR  (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,  IŠLAIKYMĄ  BIRŽŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 1  d. 

     Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. keičiamas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-87, 10 punktas ir jis išdėstomas taip:

„10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 100 procentų vaikų dienos maitinimo normos dydžio mokestį už maitinimą, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

Grupės pavadinimas

Maitinimo išlaidos, Eur (už 1 vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną)

Pusryčiai Pietūs Pavakariai Vakarienė Iš viso
Lopšelio grupės

(nuo 0 m. iki 3 m.)

0,55

1,50

0,55

 

2,60

 

Darželio grupės

(nuo 3 m. iki 6 m.)

0,60

1,90

0,60

 

3,10

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės

0,60

*

0,60

1,20

*- kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu ar kitu force majeure atveju sustabdžius ugdymo organizavimo procesą lopšelyje-darželyje, maitinimo paslauga neteikiama (jei tai daryti draudžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai). Tokiomis aplinkybėmis nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams užtikrinamas nemokamo maitinimo teikimas aprūpinant juos maisto produktų daviniais“.

***

15 DIENŲ VALGIARAŠČIAI

Ankstyvojo ugdymo grupių vaikams (1-3 metų amžiaus)

15 dienų valgiaraštis 1-3 m

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams (3-7 metų amžiaus)

15 dienų valgiaraštis 3-7 m

15 dienų pritaikytas valgiaraštis (3-7 metų amžiaus vaikams)

15 dienų valgiaraštis pritaikytas 

 

***

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR  (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,  IŠLAIKYMĄ  BIRŽŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

2022 m. sausio 3  d. 

     Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ nuo 2022 m. sausio 3 d. keičiamas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-87, 10 punktas ir jis išdėstomas taip:

„10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 100 procentų vaikų dienos maitinimo normos dydžio mokestį už maitinimą, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

Grupės pavadinimas

Maitinimo išlaidos, Eur (už 1 vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną)

Pusryčiai Pietūs Pavakariai Vakarienė Iš viso
Lopšelio grupės

(nuo 0 m. iki 3 m.)

0,45

1,20

0,45

 

2,10

 

Darželio grupės

(nuo 3 m. iki 6 m.)

0,50

1,50

0,50

 

2,50

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės

0,50

*

0,50

1,00

*- kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu ar kitu force majeure atveju sustabdžius ugdymo organizavimo procesą lopšelyje-darželyje, maitinimo paslauga neteikiama (jei tai daryti draudžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai). Tokiomis aplinkybėmis nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams užtikrinamas nemokamo maitinimo teikimas aprūpinant juos maisto produktų daviniais“.

 

PATVIRTINTA

                                 Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                             direktoriaus 2019 m. spalio 1 d.

      įsakymu Nr. V- 87

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ BIRŽŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ NUSTATYMO

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – ugdymo programas), išlaikymą Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ (toliau – lopšelis-darželis) nustatymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-193 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ vaikų maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Šis aprašas reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ugdymo programas lopšelyje-darželyje, išlaikymo dydžio nustatymą, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką už paslaugas, kurios nėra finansuojamos iš valstybės biudžeto.

3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ugdymo programas lopšelyje-darželyje, išlaikymą (toliau –atlyginimas) susideda iš:

3.1. atlyginimo už maitinimą – išlaidos maisto produktams;

3.2. atlyginimo lopšelio-darželio reikmėms – mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaiko kompetencijoms ugdyti.

4. Atlyginimą moka tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai ugdomi pagal ugdymo programas.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

6. Vaikų, ugdomų pagal ugdymo programas, tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikę prašymą lopšelio-darželio direktoriui, turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia lopšelyje-darželyje (1 priedas):

6.1. maitinimą tris kartus per dieną (pusryčius, pietus ir vakarienę), jeigu lopšelyje-darželyje būna nuo 7.00 val. iki 17.30 val.;

6.2. maitinimą du kartus per dieną (pusryčius ir pietus) ir (ar) (pietus ir vakarienę), jeigu lopšelyje-darželyje būna ne ilgiau kaip 8 valandas;

6.3. maitinimą vieną kartą per dieną (pietus), jeigu lopšelyje-darželyje būna ne ilgiau kaip 4 valandas.

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikę prašymą lopšelio-darželio direktoriui, turi teisę atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas lopšelyje-darželyje būna ne ilgiau kaip 4 val. per dieną (2 priedas).

8. Pageidaujantiems maitintis taikoma vaiko amžiaus grupės maitinimosi išlaidų norma.

9. Vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas (pietūs) pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, už kitus maitinimus moka tėvai (globėjai, rūpintojai).

10. Vaikų, ugdomų pagal ugdymo programas, tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 100 procentų vaikų dienos maitinimo normos dydžio mokestį už maitinimą, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną:

Grupės pavadinimas

Maitinimo išlaidos, Eur (už 1 vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną)

Pusryčiai

Pietūs

Pavakariai

Vakarienė

Iš viso

Lopšelio grupės

(nuo 0 m. iki 3 m.)

0,45

0,80

0,45

1,70

Darželio grupės

(nuo 3 m. iki 6 m.)

0,50

1,00

0,50

2,00

Priešmokyklinio ugdymo grupės

0,50

*

0,50

1,00

* – vaikai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu ar kitu force majeure atveju sustabdžius ugdymo organizavimo procesą lopšelyje-darželyje, maitinimo paslauga neteikiama (jei tai daryti draudžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ar Valstybės lygio ektremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai). Tokiomis aplinkybėmis nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams užtikrinamas nemokamo maitinimo teikimas aprūpinant juos maisto produktų daviniais.

11. Vaikų, ugdomų pagal ugdymo programas, tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 0,50 Eur mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų kompetencijoms ugdyti, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną. Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia lopšelyje-darželyje. * Mokestis netaikomas paskelbtos ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu ar kitu force majeure atveju, kai sustabdomas ugdymo organizavimo procesas grupėje arba lopšelyje-darželyje. 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

12. Atlyginimo už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje nemoka tėvai (globėjai, rūpintojai):

12.1. jeigu vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentus;

12.2. jeigu vaikas nelanko lopšelio-darželio dėl ligos ir tėvai (globėjai, rūpintojai):

12.2.1. ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną iki 8.30 val. praneša lopšelio-darželio direktoriui ar grupės mokytojui apie vaiko neatvykimą, o paskutinę ligos dieną informuoja apie atvykimą į lopšelį-darželį kitą darbo dieną;

12.2.2. pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į lopšelį-darželį užpildo pažymą dėl vaiko ligos pateisinimo (3 priedas), kurioje nurodo neatvykimo pradžios ir pabaigos datas;

12.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų (kasmetinių, nemokamų, priverstinių ir kt.) laikotarpiu, prastovų metu, pateikus pažymą iš darbovietės;

12.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo, gimdymo atostogų arba tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų), senelės, senelio vaiko priežiūros atostogų metu ne ilgiau kaip 2 mėnesius (nepertraukiamu laikotarpiu), pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui (4 priedas), gydymo įstaigos pažymą, darbovietės pažymą apie suteiktas vaiko priežiūros atostogas;

12.5. jeigu vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) dirba pamaininį darbą, pateikus pažymą iš darbovietės apie nustatytą darbo laiką pamainomis;

12.6. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui (5 priedas) ir nurodžius aplinkybes;

12.7. tėvų papildomos poilsio dienos metu (mamadienio, tėvadienio);

12.8. vaiko vasaros atostogų (birželio–rugpjūčio mėn.) metu, pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą lopšelio-darželio direktoriui dėl leidimo vaikui nelankyti lopšelio-darželio vieną nepertraukiamą laikotarpį (6 priedas);

12.9. kai priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu;

12.10. jeigu lopšelyje-darželyje (grupėje) veikla nutraukiama dėl higienos normų pažeidimo, dėl avarinių darbų, karantino, Ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio,  keliančio pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai paskelbimo, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar kitų nenumatytų aplinkybių,* pateikus prašymą, kuriame nurodoma pirma neatvykimo diena, o paskutinę neatvykimo dieną informuojama apie atvykimą į įstaigą kitą darbo dieną (7 priedas);

12.11. jeigu lopšelyje-darželyje (grupėje) veikla nutraukiama vasaros atostogų metu;

12.12.žiemos laikotarpiu, esant labai šaltiems (20 laipsnių šalčio ir žemiau) ir vasarą esant karštiems orams (30 laipsnių karščio ir karščiau), jeigu negalima užimtumo organizuoti vėsesnėse aplinkose, vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (www.meteo.lt) informacija (laukeliuose „Prognozės“ ir „Faktinė informacija“) arba tos dienos oro temperatūra Biržų mieste;

12.13.jeigu vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

13. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atlyginimas už vaiko maitinimą mažinamas 50ؘ procentų:

13.1. jeigu vaikas turi tik vieną iš tėvų, o kitas:

13.1.1. miręs, pateikus mirties liudijimą;

13.1.2. dingęs be žinios, pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;

13.1.3. atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, pateikus pažymą iš įkalinimo įstaigos;

13.1.4. vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia;

13.1.5. vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas, pateikus gimimo liudijimo kopiją.

13.2. jeigu šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnių, kurie mokosi dieninėse visų tipų mokymo įstaigose. Šeima privalo pateikti pažymą apie šeimos sudėtį bei pažymą iš mokymo įstaigų, kuriose vaikai mokosi. Vaikų ir kūdikių namuose bei globos ir vaikų namuose augantys vaikai, gyvenantys šeimynose ar pas laikinus globotojus, kurie išlaikomi valstybės arba savivaldybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįtraukiami;

13.3. jeigu vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymą apie tėvų (globėjų, rūpintojų) mokymąsi dieninio tipo Lietuvos Respublikos mokymo įstaigose;

13.4. jeigu vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, Krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, taip pat kariūnų tarnybą), pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Tėvai (globėjai rūpintojai) atlyginimą už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje moka už praėjusį mėnesį ir privalo jį sumokėti iki einamojo mėnesio 20 d.

15. Jeigu tėvai (globėjai rūpintojai) atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nesumoka ilgiau kaip du mėnesius, lopšelio-darželio direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš lopšelio-darželio grupės sąrašo, prieš tai raštu įspėjęs tėvus (globėjus, rūpintojus).

16. Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje mokėjimo lengvatos, teikiami ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojui priimant vaiką į lopšelį-darželį arba įgijus teisę į lengvatą. Pakartotinai dokumentai teikiami kiekvienais metais iki rugsėjo mėnesio paskutinės darbo dienos.

17. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelio-darželio grupėje, mokėjimo lengvatų taikymas įforminamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

18. Lengvata taikoma pateikus reikiamus dokumentus už einamąjį mėnesį.

19. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka nuo kito mėnesio pirmos dienos.

20. Netekę teisės į atlyginimo mokėjimo lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) iškart privalo apie tai raštu (el. dienyno vidine žinute, trumpąja žinute) pranešti lopšelio-darželio direktoriui ar grupės mokytojui.

21. Tėvai (globėjai, rūpintojai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis mokesčio lengvatai gauti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje, privalo šią lengvatą grąžinti lopšeliui-darželiui neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos lengvatos už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje dydžio piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimo skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Už atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelio-darželio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėje sumokėjimą atsako lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

* Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. T-261 “Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-193 “Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo. 

Prasymas valgyti ir buti darzelyje_(1 priedas)

Prasymas dalyvauti ugd veikloje_(2 priedas)

Pazyma dėl ligos pateisinimo_(3 priedas)

Prasymas gimdymo, vaiko prieziuros atostogu_(4 priedas)

Prasymas del nelaimingo atsitikimo_(5 priedas)

Prasymas vasaros atostogu_(6 priedas)

Prasymas del epidemines situacijos pateisinimo  (7 priedas)