FILOSOFIJA.

Ką veikiame? „Kiekvieno reikia prašyti to, ką jis gali duoti“ / Antuanas de Sent Egziuperi / Mažasis princas.

VERTYBĖS.

Kuo vadovaujamės? Pagarba. Atsakomybė. Kūrybiškumas.

VIZIJA.

Kokiais norime tapti 2025 metais? Lopšelio-darželio vizija – švietimo įstaiga, esanti drąsi būti žingsniu priekyje, teikiant ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Biržų miesto ir rajono vaikams.

MISIJA.

Dėl ko egzistuojame? Lopšelio-darželio misija – teikiant kokybišką ugdymą, padėti šiuolaikiniam vaikui nuo 1 iki 6/7 metų įgyti būtinus gebėjimus ir kompetencijas ateičiai.

 

 

TIKSLAS IR STRATEGINĖS KRYPTYS.

TIKSLAS. Ko siekiame?  Per trejus metus sustiprinti bendruomenę taip, kad veikdami kartu realizuotume strateginėse kryptyse numatytus uždavinius.

STRATEGINIŲ KRYPČIŲ UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

 • 1. Uždavinys. Užtikrinti sąlygas emocinės-socialinės, psichinės bei fizinės sveikatos  dermę su vaiko pasiekimais.
 • 1.1. Priemonė. Švietimo pagalbos prieinamumo didinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.
 • 1.2. Priemonė. Efektyvus tarptautinių ir šalies socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas.
 • 1.3. Priemonė. Efektyvus priemonių, vaikų emocinės raiškos, emocijų valdymui organizavimas.
 • 1.4. Priemonė. Vertingas dalyvavimas šalies vaikų sporto, fizinio, sveikatos ugdymo projektuose ir programose.
 • 1.5. Priemonė. Neformaliojo vaikų ugdymo būrelių veiklos stiprinimas.
 • 1.6. Priemonė. Efektyvaus priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo turinio planavimo modelio  sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • 1.7. Priemonė. Logopedo ir specialiojo pedagogo pagalbos stiprinimas SUP turintiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.
 • 2. Uždavinys. Užtikrinti veiksmingą STEAM ugdymo būdo taikymą ugdyme vaiko komunikavimo gebėjimų tobulinimui
 • 2.1. Priemonė. Vertingų ilgalaikių ir  trumpalaikių grupių projektų įgyvendinimas.
 • 2.2. Priemonė. Aktyvus įsitraukimas į  tarptautines  Erasmus+ programas (K210 ir eTwinning ir kt.)  projektų įgyvendinimui.
 • 2.3. Priemonės. Pristatymų dienų „Mažasis pranešėjas“ rengimas 5-6 metų amžiaus vaikų kūrybinių darbų, projektų ir kt. pristatymui.
 • 2.4. Priemonės. Efektyvus STEAM ugdymo būdo taikymas ugdomojoje veikloje.
 • 2.5. Priemonės. Tęstinis aktyvus įsitraukimas į STEM School Label projektą.
 • 2.6. Priemonės. Tradicinės STEAM mugės organizavimas vaikų tyrinėjimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis gebėjimų raiškai.
 • 3. Uždavinys. Stiprinti lopšelio-darželio ir tėvų (globėjų), socialinių partnerių tinklaveiką.
 • 3.1. Priemonė. Aktyvaus tėvų klubo įkūrimas.
 • 3.2. Priemonė. Neformalaus bendravimo susitikimų su tėvais (globėjais) organizavimas idėjų įgyvendinimui.
 • 3.3. Priemonė. Tėvų profesijų pažinimo dienų organizavimas vaikų pilietiškumo kompetencijos ugdymui.
 • 3.4. Priemonė. Savipagalbos grupės tėvams (globėjams) „Asmeninių psichologinių įgūdžių tobulinimas“ organizavimas.
 • 3.5. Priemonė. Psichologinių mokymų „Stresas, perdegimo sindromas. Kaip sau padėti?“ organizavimas.
 • 3.6. Priemonė. Individualaus reflektyvaus ryšio su tėvais (globėjais) kūrimas supažindinimui su kasdiene vaikų pažanga ir pasiekimams.
 • 3.7. Priemonė. Abipusiai vertingų bendradarbiavimo ryšių kūrimas su lopšelio-darželio alumnais.
 • 3.8. Priemonė. Lopšelio-darželio ir verslo organizacijų bendradarbiavimas bendruomenės narių kūrybinių idėjų įgyvendinimui.
 • 3.9. Priemonė. Lopšelio-darželio ir Vilniaus darželio-mokyklos „Agora“, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ tęstinis bendradarbiavimas mokytojų kompetencijų tobulinimui.
 • 3.10. Priemonė. Lopšelio-darželio ir savanorystę siūlančių organizacijų tinklaveika socialinei atsakomybei ugdyti.
 • 3.11. Priemonė. Lopšelio-darželio ir aukštųjų mokyklų tinklaveika mokytojų pritraukimui.
 • 3.12. Priemonė. Lopšelio-darželio ir  mokytojų profesinio tobulinimo organizacijų efektyvus bendradarbiavimas.
 • 3.13. Priemonė. Lopšelio-darželio ir Biržų rajono savivaldybės bendradarbiavimas sveikatos, aplinkos projektų įgyvendinimui.
 • 4. Uždavinys. Užtikrinti nuoseklų vidaus ir lauko aplinkų ugdymui(si) ir poilsiui kūrimą.
 • 4.1. Priemonė. Švietimo pagalbos specialistų darbo vietų papildymas edukacinėmis priemonėmis (pagal poreikį).
 • 4.2. Priemonė. Vidaus erdvių papildymas ugdymo priemonėmis meninei raiškai, STEAM ugdymui ir švietimo pagalbai.
 • 4.3. Priemonė. Grupės atnaujinimas pritaikant  Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos (BPU) įgyvendinimui.
 • 4.4. Priemonė. Erdvių vaikų poilsiui popietės metu (bibliotekoje) ir „Tylos kambario“ emocinei savijautai gerinti įrengimas.
 • 4.5. Priemonė. Vidaus ir lauko erdvių atnaujinimas aktyviai fizinei vaikų veiklai ir sportui.
 • 4.6. Priemonė. Lauko edukacinių erdvių (šiltnamio, daržo) įkūrimas ir veiklų įgyvendinimas tvarumui, ekologijos nuostatų formavimui.
 • 4.7. Priemonė. Lauko erdvių (pavėsinių) atnaujinimas pritaikant žaidimams, tyrinėjimams.
 • 4.8. Priemonė. Priemonių, užtikrinančių aplinkos saugumą ir energijos suvartojimo efektyvumą, įgyvendinimas.
 • 4.9. Priemonė. Grupių rekonstravimas sukuriant naujas vietas ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų priėmimui.
 • 5. Uždavinys. Didinti Lopšelio-darželio patrauklumą tėvams (globėjams), visuomenei.
 • 5.1. Priemonė. Bendruomenės narių kompetencijų stiprinimas įgyvendinant mentorystės veiklas.
 • 5.2. Priemonės. Komunikacijos ir viešinimo priemonių atnaujinimas.
 • 5.3. Priemonės. Lopšelio-darželio konkurencinio pranašumo priemonių įgyvendinimas.
 • 5.4. Priemonės. Lopšelio-darželio 40-mečio renginys Biržų miesto visuomenei.
 • 5.5. Priemonės. Lopšelio-darželio sėkmingų patirčių viešinimas viešojoje erdvėje.
 • 5.6. Priemonės. Skaitmeninių įrankių naudojimas informacijos viešinimui.