Filosofija. Užauginti kartą, gebančią gyventi ir kurti nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

Vertybės. Pagarba. Atsakomybė. Kūrybiškumas.

Vizija. Lopšelis-darželis – atvira kaitai švietimo įstaiga, kurianti modernią aplinką kiekvieno vaiko poreikiams, telkianti kūrybingą ir tvirtomis vertybinėmis nuostatomis besiremiančią bendruomenę.

Misija. Teikti švietimo paslaugas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, garantuojant ugdymosi kokybę ir padėti kiekvienam vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 

Tikslai ir uždaviniai:

  • 1. Tikslas. Savalaikės ir tikslingos pagalbos teikimas siekiant nuolatinės vaiko pažangos.
  • 1.1. Uždavinys. Užtikrinti vaikams švietimo pagalbos prieinamumą.
  • 1.2. Uždavinys. Siekti vaikų geresnių  pasiekimų naudojant ugdyme  inovatyvias ugdymo priemones ir metodus (IKT ir STEAM).
  • 2. Tikslas. Nuolat besimokančios bendruomenės telkimas stiprinant lyderystės, dialogo ir susitarimų kultūrą.
  • 2.1. Uždavinys. Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų, profesinių ir inžinerinių kompetencijų augimo.
  • 2.2. Uždavinys. Skatinti bendruomenės narių iniciatyvumą, motyvaciją ir atsakomybę už priimtus sprendimus.
  • 3. Tikslas. Patrauklių, fiziškai saugių ir sveikų, kiekvieno vaiko poreikius atitinkančių, sąlygų kūrimas.
  • 3.1. Uždavinys. Atnaujinti vidaus ir lauko infrastruktūrą.
  • 3.2. Uždavinys. Organizuoti vaikų maitinimą ekologiškais, pagal kokybės sistemas, pagamintais produktais.
  • 3.3. Uždavinys. Kurti patrauklią, informatyvią lopšelio-darželio virtualią ir technologinę aplinką.