DARŽELIO SAVIVALDĄ SUDARO:

  • Lopšelio-darželio taryba;
  • Pedagogų taryba.

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvų (ar globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenių atstovus, demokratiniam įstaigos valdymui.

Lopšelio-darželio taryba renkama 2 metams. Lopšelio-darželio taryboje tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

1.  LINA TIMUKIENĖ – pirmininkė (4-osios grupės tėvų atstovė)

2. DEIMANTĖ KAZILIŪNĖ – narė (3-iosios ir 10-osios grupių tėvų atstovė)

3. EGLĖ DŪDIENĖ – narė (6-osios grupės tėvų atstovė)

4. RIMA UŽTUPIENĖ –narė (meninio ugdymo mokytoja)

5. DANGYRA PAUŠAITĖ  – narė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)

6. DAIVA GREVIŠKIENĖ – narė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

Pedagogų taryba  – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaryta mokytojų metodinė grupė.

Metodinė grupė – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Metodinė taryba – metodinės grupės pirmininkas, jo pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas.