DARŽELIO SAVIVALDĄ SUDARO:

  • Lopšelio-darželio taryba;
  • Pedagogų taryba.

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvų (ar globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenių atstovus, demokratiniam įstaigos valdymui.

Lopšelio-darželio taryba renkama 2 metams. Lopšelio-darželio taryboje tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

1. JUSTINA PATKAUSKIENĖ – pirmininkė (7-osios grupės tėvų atstovė)

2. ERIKA ŽUKIENĖ – narė (4-osios grupės tėvų atstovė)

3. ALINA EINORĖ – narė (3-iosios grupės tėvų atstovė)

4. RIMA UŽTUPIENĖ –narė (meninio ugdymo mokytoja)

5. DAIVA GREVIŠKIENĖ  – narė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė)

6. ANDRIUS TAURA – narys (direktorius)

Pedagogų taryba  – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaryta mokytojų metodinė grupė.

Metodinė grupė – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Metodinė taryba – metodinės grupės pirmininkas, jo pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  • rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai susiję su vaikų saugumu darželyje;
  • teikia paramą vaikams iš socialinės rizikos grupės šeimų;
  • analizuoja vaikų, mokytojų ir vaikų tarpusavio santykių problemas;
  • atlieka vaikų, turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų pirminį įvertinimą;
  • analizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų problemas ir siūlo tėvams juos įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ SUDARO:

Pirmininkė – Ramunė Čigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja – Laura Budrienė, logopedė

Sekretorė – Ligita Vitartienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Romutė Klepeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Renata Čenkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Oksana Cimnickaitė, socialinė pedagogė