BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DARBUOTOJŲ 2017 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. (Eur)
Direktorius 1012
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 781
Meninio ugdymo pedagogas 616
Ūkvedys 300
Dietistas 300
Sekretorius 290
Valytojas 348
Kiemsargis 285
Pagalbinis darbininkas 380
Virėjas 384
Auklėtojos padėjėjas 380
Sandėlininkas 288
Elektrotechnikas 95
Sargas 430
Logopedas 262
Vyriausias buhalteris 613
Auklėtojas 555
Vyresnysis auklėtojas 650
Santechnikas 95