STEM METODO TAIKYMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“

2022 m. STEAM veiksmu planas

2021 m. STEAM veiksmu planas

Lopšelyje-darželyje STEAM metodas ugdyme taikomas nuo 2018 metų. Šis metodas suprantamas kaip integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Įgyvendiname savaitės trukmės projektus, įsijungiame į respublikinius projektus, akcijas, kita teminė edukacinė vaikų veikla, mokytojai nuolat tobulina kompetencijas. STEAM projektine patirtimi ir edukacinių praktikų patirtimi dalinamės tarptautinėje platformoje „StarT“ https://start.luma.fi/en/.

Lopšelyje-darželyje kuriama STEAM gebėjimus ugdanti aplinka:

* priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikų ugdyme naudojamos IKT: planšetės, edukacinė bitutė – robotas BLUE BOT, kilimėliai, interaktyvi lenta SMART. Vaikai mokosi naudotis skaitmeninėmis mokomosiomis programėlėmis. Vaikai ugdosi skaitmeninio raštingumo gebėjimus;

* priešmokyklinio ugdymo grupėje inžinerijos, matematinių vaizdinių formavimui naudojamas LEGO STEAM parkas. Vaikai konstruodami, statydami tobulina skaičiavimo, matavimo gebėjimus, įgyja elementarių inžinerijos žinių taikymo įgūdžių ir supratimo;

* vykdoma patirtinė veikla (eksperimentai, tyrinėjimai) aplinkai ir gamtai pažinti darželio teritorijoje ir už jos ribų. Vaikai mokosi pažinti, suprasti kas vyksta aplinkui tyrinėjimų, bandymų keliu;

* vyksta projektinė veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Jų metu vaikai ugdosi problemų sprendimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo gebėjimus;

* organizuojamos išvykos į kitas įstaigas, įmones, kuriose vaikai susipažįsta su nauja aplinka, išbando technologijas, įgytą patirtį išreiškia meninėmis ir kitomis raiškos priemonėmis;

* ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai nuolat dalyvauja STEM mokymuose ir tobulina kompetencijas.

STEAM veiklų koordinavimo grupė:

Grupės pirmininkas – Andrius Taura

Grupės veiklų koordinatorė – Ramunė Čigienė

Nariai:

Dalia Andželienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Dangyra Paušaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Romutė Klepeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Dovilė Džuvaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2020 metais lopšelis-darželis „Drugelis“ jungiasi į tarptautinį STEM mokyklų tinklą (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) ir siekia sukurti inovatyvią ugdymo aplinką, kurioje būtų tikslingai ugdomi inžinerijos, skaitmeninio raštingumo, gamtos, menų, technologijų ir matematiniai gebėjimai.

STEM mokyklos ženklas yra bendra European Schoolnet, Ciencia Viva (Portugalija), Maison pour la Science d’Alsace (Prancūzija), Center for the Promotion of Science (Serbija) ir Ugdymo plėtotės centro (Lietuva) iniciatyva, pradėta 2017 m.

Jos tikslas – suteikti mokykloms visoje Europoje veikiančią akreditavimo ir pagalbos sistemą ir mokytojams, mokyklų vadovams ir kitiems darbuotojams skirtą internetinę aplinką, kurioje jie galėtų dalytis patirtimi, susijusia su mokyklos STEM strategija.

Kodėl verta siekti STEM mokyklos ženklo ?

„PONO KARTONO NUOTYKIAI“

2022 m. kovo 10 d.

Lopšelio-darželio 7-osios grupės ikimokyklinukai visą savaitę padedami mokytojų Brigitos ir Ingos Č.  smagiai laiką leido įvairiose projektinėse veiklose.  Vaikams labai patiko konstruoti, kurti naudojant paprastą medžiagą – kartoną. Kūrybinės dirbtuvėlės – „Aprenk Poną Kartoną“, dirbant grupėmis – „Pono Kartono garažėlis“, smalsautojų stotelėje -„Pono kartono draugai“, inžineriniame ryte – „Kur važiuoja ponas Kartonas?“, išradingųjų rate – „Kuriame pono Kartono miestą“. Projekto metu sukurti darbeliai eksponuojami darželio galerijoje.

 Ačiū mokytojoms už inovatyvų požiūrį į ugdymą!

DARŽELIO PEDAGOGAI DALINOSI PATIRTIMI IR MOKĖSI NAUDOTI UGDYME STEAM

2020 m. vasaris

    Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Česiūnienė skaitė pranešimą „STEAM taikymo galimybės ir projektinės patirtys įvairaus amžiaus grupėse“ Biržų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje. Mokytoja dalinosi patirtimi apie STEAM naudojimą 3-5 metų amžiaus vaikų ugdyme.

Metodinė diena tema „Praktinių STEAM veiklų pristatymas darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams“

Tikslas – išbandyti eksperimento ir bandymo metodus

2020 m. gegužė

      Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Romutė pristatė bandymą „Spalvoti cukraus kubeliai” ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė – bandymą „Kiek vandens lašų telpa Lego kaladėlėje?, eksperimentus „Kas nutiks varinei monetai?”, „Išmatuok ir palygink”). Praktines užduotis atliko 12 lopšelio-darželio mokytojų, išmoko kaip iškelti hipotezę, daryti išvadas.

PRAKTINIAI MOKYMAI: STEAM METODIKA ANKSTYVAJAME UGDYME – KELIAS Į PRASMINGĄ VAIKŲ TOBULĖJIMĄ DARŽELYJE“

       Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia ir Ligita dalinosi žiniomis ir patirtimi iš BDT mokymų, supažindino su praktinėmis STEAM veiklomis, priemonėmis organizuojant ugdymą ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje (1-3 metai) ir jas išbandė praktiškai.