STEM METODO TAIKYMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“

Lopšelyje-darželyje STEAM metodas ugdyme taikomas nuo 2018 metų. Šis metodas suprantamas kaip integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Įgyvendiname savaitės trukmės projektus, įsijungiame į respublikinius projektus, akcijas, kita teminė edukacinė vaikų veikla, mokytojai nuolat tobulina kompetencijas. STEAM projektine patirtimi ir edukacinių praktikų patirtimi dalinamės tarptautinėje platformoje „StarT“ https://start.luma.fi/en/.

Lopšelyje-darželyje kuriama STEAM gebėjimus ugdanti aplinka:

* priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikų ugdyme naudojamos IKT: planšetės, edukacinė bitutė – robotas BLUE BOT, kilimėliai, interaktyvi lenta SMART. Vaikai mokosi naudotis skaitmeninėmis mokomosiomis programėlėmis. Vaikai ugdosi skaitmeninio raštingumo gebėjimus;

* priešmokyklinio ugdymo grupėje inžinerijos, matematinių vaizdinių formavimui naudojamas LEGO STEAM parkas. Vaikai konstruodami, statydami tobulina skaičiavimo, matavimo gebėjimus, įgyja elementarių inžinerijos žinių taikymo įgūdžių ir supratimo;

* vykdoma patirtinė veikla (eksperimentai, tyrinėjimai) aplinkai ir gamtai pažinti darželio teritorijoje ir už jos ribų. Vaikai mokosi pažinti, suprasti kas vyksta aplinkui tyrinėjimų, bandymų keliu;

* vyksta projektinė veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Jų metu vaikai ugdosi problemų sprendimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo gebėjimus;

* organizuojamos išvykos į kitas įstaigas, įmones, kuriose vaikai susipažįsta su nauja aplinka, išbando technologijas, įgytą patirtį išreiškia meninėmis ir kitomis raiškos priemonėmis;

* ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai nuolat dalyvauja STEM mokymuose ir tobulina kompetencijas.

STEAM veiklų koordinavimo grupė:

Grupės pirmininkas – Andrius Taura

Grupės veiklų koordinatorė – Ramunė Čigienė

Nariai:

Dalia Andželienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Dangyra Paušaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Romutė Klepeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Dovilė Džuvaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2020 metais lopšelis-darželis „Drugelis“ jungiasi į tarptautinį STEM mokyklų tinklą (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) ir siekia sukurti inovatyvią ugdymo aplinką, kurioje būtų tikslingai ugdomi inžinerijos, skaitmeninio raštingumo, gamtos, menų, technologijų ir matematiniai gebėjimai.

STEM mokyklos ženklas yra bendra European Schoolnet, Ciencia Viva (Portugalija), Maison pour la Science d’Alsace (Prancūzija), Center for the Promotion of Science (Serbija) ir Ugdymo plėtotės centro (Lietuva) iniciatyva, pradėta 2017 m.

Jos tikslas – suteikti mokykloms visoje Europoje veikiančią akreditavimo ir pagalbos sistemą ir mokytojams, mokyklų vadovams ir kitiems darbuotojams skirtą internetinę aplinką, kurioje jie galėtų dalytis patirtimi, susijusia su mokyklos STEM strategija.

Kodėl verta siekti STEM mokyklos ženklo ?