MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS
SPECIALISTAS
 • Sudaro perspektyvinius ir kasdieninius valgiaraščius;
 • Rengia valgiaraščiuose nurodytų patiekalų gamybos technologinius aprašymus ir technologines korteles;
 • Organizuoja nemokamą maitinimą;
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į vaiko sveikatos bylą;
 • Tvarko darbuotojų kasmetinę profilaktinę  dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje;
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros užsiėmimuose;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga ir kt.

 

LOGOPEDAS – SPECIALUSIS PEDAGOGAS

 • Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
 • Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms atsirasti;
 • Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, vaikų tėveliams;
 • padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), mokytojus;
 • konsultuoja pedagogus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.

101_7225

PROJEKTAS „TAVO – MANO PASAULIS“

              2020 m. vasario 3 d. lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdytiniai Urtė, Ugnė, Kajus ir Samanta kartu su logopede Laura lankėsi Biržų rajono J. Bielinio viešojoje bibliotekoje. Vaikai klausėsi garsinės pasakos, dalyvavo šviesos, smėlio ir dailės terapiniuose užsiėmimuose.

               2019 m. lapkričio 25 d. lopšelio-darželio ugdytiniai Edvinas, Ugnė, Kajus, Samanta ir Urtė, kartu su logopede Laura ir ikimokyklinio ugdymo vyresniąja mokytoja Daiva lankėsi Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, dalyvavo projekto „Tavo-mano pasaulis” kūrybinės terapijos veiklose: kūrybinėse dirbtuvėlėse (vyko aplikacijos, popieriaus plastika, piešimas pirštų antspaudais, kūrybiniai darbeliai iš antrinių žaliavų ir t.t.), smėlio terapiniuose užsiėmimuose, pasakų terapiniuose užsiėmimuose ir kt. Vaikams labai patiko, grįžo laimingi ir patobulėję…

         2019 m. gruodžio 9 d. lopšelio-darželio ugdytiniai Ugnė, Kajus ir Lėja, kartu su logopede Laura taip pat lankėsi Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje ir dalyvavo projekto „Tavo-mano pasaulis” kūrybinės terapijos veiklose: dailės ir smėlio terapiniuose užsiėmimuose, pasakų terapiniuose užsiėmimuose.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

 • Įvertina (renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, daro išvadas);
 • Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • Pataria, padeda, lopšelio-darželio bendruomenei dėl socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Atlieka prevencinę veiklą (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti, inicijuoja ir įgyvendina socialinio ugdymo projektus kartu su lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius).

101_9582

 

 

 

 

 

 

 

 TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA

2019 m. gruodžio 12 d.

             Lopšelio-darželio bibliotekoje vyko renginys Antikorupcijos dienai paminėti. Socialinė pedagogė Oksana 3-iosios priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams pravedė pilietiškumo priešpiečius „Užaugęs būsiu sąžiningas ir atsakingas”, tikslu išsiaiškinti, kas yra korupcija, kalbant apie žmogiškąsias vertybes: sąžiningumą, atsakingumą, tiesą.  Aptarė korupcijos reiškinius: 1) “Esu sąžiningas, žinau savo pareigas, padarau ką pažadėjau…” – su vaikais aptarė, kokios yra jų pareigos šeimoje. Klausėsi pasakos “Paršelio sąžinė”; 2) “Nemeluoja” – peržiūrėjo filmuką “Melo nosis”. Prieš filmuką vaikai pagalvojo ir pasidalino ar yra kada nors pamelavę ir, jeigu taip, tai kodėl taip pasielgė. Pažiūrėję  filmuką atsakė į klausimą “Kodėl Kakė Makė pamelavo? Ar vaikų fantazijos irgi melas?;  3) Pasiskirstę į dvi grupes iš kaladėlių statė “Melo pilį”, kurios pastatyti taip ir nepavyko – ji vis griuvo… Renginio pabaigoje visi laikydami ranką prie širdelės PASIŽADĖJOME būti sąžiningais, atsakingais ir visada sakyti tiesą.