Biržų lopšelis-darželis
NAUJIENŲ KALENDORIUS
2020 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bal    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
Projektas „Sveikatiada“
OLIMPINIO UGDYMO PROGRAMA
OLIMPINIO UGDYMO PROGRAMA
GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Erasmus+ programa EST savanoriai
Erasmus+ programa EST savanoriai
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

VAIKŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų priėmimo į Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Lopšelį-darželį, vykdantį ikimokyklinio ugdymo programą „Mano vaikystės pasaulis“ ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo V-93 redakcija) (toliau – Higienos norma) ir „Vaikų priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-255.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas).

II SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMAS

4. Į Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Biržų rajono savivaldybės teritorijoje.

5. Į Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo vienerių iki 5 metų amžiaus.

6. Į Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvams (globėjams, rūpintojas) Lopšelio-darželio direktoriui pateikus prašymą, jeigu tokiam ugdymui vaikas yra pakankamai subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai ir jeigu tokį ugdymą rekomenduoja Biržų švietimo pagalbos tarnyba.

7. Į mišraus amžiaus grupes (su priešmokyklinio ugdymo modeliu) priimami vaikai 3-6 metų amžiaus.

8. Vietų skaičius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatomas neviršijant Higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus:

8.1. nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;

8.2. nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;

8.3. nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;

8.4. nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;

8.5. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų.

9. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:

9.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo registravimo datą;

9.2. prioritetai taikomi Apraše nurodyto eiliškumo tvarka:

9.2.1. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

9.2.2. vaikams, kuriems, Biržų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

9.2.3. vaikams iš globos namų;

9.2.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

9.2.5. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

9.2.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo 60-100 procentų;

9.2.7. priešmokyklinio amžiaus (6 metų) vaikams;

9.2.8. kitais atvejais, numatytais Lopšelio-darželio nuostatuose.

10. Ikimokyklinio ugdymo grupes komplektuoja Lopšelio-darželio direktorius pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų, pateiktų iki liepos 1 dienos, skaičių ir informuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugsėjo 1 dienos.

11. Ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant jų dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus.

12. Priešmokyklinio ugdymo grupes komplektuoja Lopšelio-darželio direktorius pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų, pateiktų iki kovo 1 dienos, skaičių ir informuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugpjūčio 1 dienos.

13. Vaikai į Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą Lopšelio-darželio direktoriui (1 priedas). Prašyme nurodoma:

13.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta;

13.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos;

13.3. kontaktiniai tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenys (telefono numeris, el. paštas);

13.4. duomenys, kurių pagrindu šio Aprašo 9 punkte nurodomas vaiko priėmimas prioritetine tvarka.

14. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale, kuriame turi būti šios skiltys:

14.1. įrašo eilės numeris;

14.2. vaiko vardas, pavardė;

14.3. vaiko namų adresas;

14.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) telefono numeris;

14.5. data, nuo kada pageidauja pradėti lankyti grupę;

14.6. kokią grupę pageidauja lankyti;

14.7. vaiko gimimo data;

14.8. prašymo pateikimo Lopšelyje-darželyje data;

14.8. tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, patvirtinantis duomenų įrašymo teisingumą;

14.9. kada (ugdymo sutarties sudarymo data) ir į kokią grupę vaikas priimtas.

15. Priimant vaiką kartu su tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu pateikiami šie dokumentai:

15.1. vaiko gimimo liudijimas;

15.2. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

15.3. nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma (ne anksčiau kaip prieš 5 darbo dienas iki grupės lankymo pradžios);

15.4. dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinančios pirmumo teisę (pagal poreikį);

15.5. dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinančios šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama atlyginimo už vaiko išlaikymą Lopšelyje-darželyje mokėjimo lengvata;

15.6. jeigu yra pateikiami 15.1, 15.2, 15.3 ir 15.5 punktuose nurodyti originalūs dokumentai, Lopšelyje-darželyje padaromos kopijos ir dokumentai grąžinami.

16. Vaikai, lankantys Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupę, jei tais kalendoriniais metais jiems sukanka 6 metai arba šio Aprašo 6 punkte nurodytais atvejais, į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) iki kovo 1 d. pateikus prašymą Lopšelio-darželio direktoriui (2 priedas).

17. Vaikų priėmimo į grupes įteisinimas:

17.1. įvertinus priėmimo dokumentus, vaiko priėmimas Lopšelyje-darželyje įforminamas dvišale – abiejų ar vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Lopšelio-darželio direktoriaus – ugdymo paslaugų sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui;

17.2. abu ugdymo paslaugų teikimo sutarties egzempliorius pasirašo Lopšelio-darželio direktorius ir abu ar vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Vienas ugdymo paslaugų sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas lieka Lopšelyje-darželyje.

18. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įforminamas Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

19. Vaikui pradėjus lankyti Lopšelį-darželį, jis įregistruojamas Mokinių registre.

20. Vaikai, lankantys ikimokyklinę ar priešmokyklinę ugdymo grupę, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu/prašymu gali būti perkelti į kitą ugdymo grupę (4 priedas).

21. Vaikai išbraukiami iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašų tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą Lopšelio-darželio direktoriui (3 priedas).

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Lopšelio-darželio direktorius.

23. Aprašo vykdymą prižiūri Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Prasymas_del_priemimo_i_darzeli_1

Prasymas_del_priemimo_i_priesmokykline_grupe_2

Prasymas_del_isbraukimo_is_darzelio_3

Prasymas_del_vaiku_perkelimo_i_kita_grupe_4