BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMAS NR. A-311 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU“.

ISAKYMAS DEL GRUPIU DARBO VASAROS LAIKOTARPIU

PRIEDAS PRIE ISAKYMO Nr. A-311

BIRŽŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMU NR. A-275.

DEL DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU

PRASYMAS DEL LANKYMO VASAROS LAIKOTARPIU

VAIKŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų priėmimo į Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Lopšelį-darželį, vykdantį ikimokyklinio ugdymo programą „Mano vaikystės pasaulis“ ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo V-93 redakcija) (toliau – Higienos norma) ir „Vaikų priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-255.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas).

II SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMAS

4. Į Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Biržų rajono savivaldybės teritorijoje.

5. Į Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo vienerių iki 5 metų amžiaus.

6. Į Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvams (globėjams, rūpintojas) Lopšelio-darželio direktoriui pateikus prašymą, jeigu tokiam ugdymui vaikas yra pakankamai subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai ir jeigu tokį ugdymą rekomenduoja Biržų švietimo pagalbos tarnyba.

7. Į mišraus amžiaus grupes (su priešmokyklinio ugdymo modeliu) priimami vaikai 3-6 metų amžiaus.

8. Vietų skaičius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatomas neviršijant Higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus:

8.1. nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;

8.2. nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;

8.3. nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;

8.4. nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;

8.5. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų.

9. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:

9.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo registravimo datą;

9.2. prioritetai taikomi Apraše nurodyto eiliškumo tvarka:

9.2.1. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

9.2.2. vaikams, kuriems, Biržų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

9.2.3. vaikams iš globos namų;

9.2.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

9.2.5. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

9.2.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo 60-100 procentų;

9.2.7. priešmokyklinio amžiaus (6 metų) vaikams;

9.2.8. kitais atvejais, numatytais Lopšelio-darželio nuostatuose.

10. Ikimokyklinio ugdymo grupes komplektuoja Lopšelio-darželio direktorius pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų, pateiktų iki liepos 1 dienos, skaičių ir informuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugsėjo 1 dienos.

11. Ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant jų dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus.

12. Priešmokyklinio ugdymo grupes komplektuoja Lopšelio-darželio direktorius pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų, pateiktų iki kovo 1 dienos, skaičių ir informuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugpjūčio 1 dienos.

13. Vaikai į Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą Lopšelio-darželio direktoriui (1 priedas). Prašyme nurodoma:

13.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta;

13.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos;

13.3. kontaktiniai tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenys (telefono numeris, el. paštas);

13.4. duomenys, kurių pagrindu šio Aprašo 9 punkte nurodomas vaiko priėmimas prioritetine tvarka.

14. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, lopšelio-darželio ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale, kuriame yra šios skiltys:

14.1. įrašo eilės numeris;

14.2. vaiko vardas, pavardė;

14.3. vaiko namų adresas;

14.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) telefono numeris;

14.5. data, nuo kada pageidauja pradėti lankyti grupę;

14.6. kokią grupę pageidauja lankyti;

14.7. vaiko gimimo data;

14.8. prašymo pateikimo Lopšelyje-darželyje data;

14.8. tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, patvirtinantis duomenų įrašymo teisingumą;

14.9. kada (ugdymo sutarties sudarymo data) ir į kokią grupę vaikas priimtas.

15. Priimant vaiką kartu su tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu pateikiami šie dokumentai:

15.1. vaiko gimimo liudijimas;

15.2. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

15.3. nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma (ne anksčiau kaip prieš 5 darbo dienas iki grupės lankymo pradžios);

15.4. dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinančios pirmumo teisę (pagal poreikį);

15.5. dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinančios šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama atlyginimo už vaiko išlaikymą Lopšelyje-darželyje mokėjimo lengvata;

15.6. jeigu yra pateikiami 15.1, 15.2, 15.3 ir 15.5 punktuose nurodyti originalūs dokumentai, Lopšelyje-darželyje padaromos kopijos ir dokumentai grąžinami.

16. Vaikai, lankantys Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupę, jei tais kalendoriniais metais jiems sukanka 6 metai arba šio Aprašo 6 punkte nurodytais atvejais, į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) iki kovo 1 d. pateikus prašymą Lopšelio-darželio direktoriui (2 priedas).

17. Vaikų priėmimo į grupes įteisinimas:

17.1. įvertinus priėmimo dokumentus, vaiko priėmimas Lopšelyje-darželyje įforminamas dvišale – abiejų ar vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Lopšelio-darželio direktoriaus – ugdymo paslaugų sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui;

17.2. abu ugdymo paslaugų teikimo sutarties egzempliorius pasirašo Lopšelio-darželio direktorius ir abu ar vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Vienas ugdymo paslaugų sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas lieka Lopšelyje-darželyje.

18. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įforminamas Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

19. Vaikui pradėjus lankyti Lopšelį-darželį, jis įregistruojamas Mokinių registre.

20. Vaikai, lankantys ikimokyklinę ar priešmokyklinę ugdymo grupę, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu/prašymu gali būti perkelti į kitą ugdymo grupę (4 priedas).

21. Vaikai išbraukiami iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašų tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą Lopšelio-darželio direktoriui (3 priedas).

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Lopšelio-darželio direktorius.

23. Aprašo vykdymą prižiūri Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMAS NR. V-19 „DĖL BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ UGDYTINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

Savirupos-proceso-organizavimo-tvarkos-aprasas

Prasymas_del_priemimo_i_darzeli_1

Prasymas_del_priemimo_i_priesmokykline_grupe_2

Prasymas_del_isbraukimo_is_darzelio_3

Prasymas_del_vaiku_perkelimo_i_kita_grupe_4