Naujienos

                                                                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                                                               Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                                                                                                                                                               direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d.

                                                                                                                                                                įsakymu Nr. V – 66

 

BIRŽŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „DRUGELIS“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ) KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „RUDENS GĖRYBIŲ POKŠTAI“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau – lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų (globėjų) kūrybinių darbų parodos-konkurso „Rudens gėrybių pokštai“ (toliau – Parodos-konkurso) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.

 2. Paroda skirta Pasaulinei natūralios aplinkos dienai (spalio 4 d.) paminėti.

 3. Parodos organizatorius – Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“, Žemoji g. 9, LT– 41171 Biržai, tel. (8 450 315 39); el. paštas info@lddrugelis.lt

 4. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio-darželio interneto svetainėje www.lddrugelis.lt

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas – stiprinti tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą, turtinant vaikų gamtos pažinimo ugdymosi patirtį.

 2. Uždaviniai:

      6.1. skatinti vaikus kartu su tėvais (globėjais) įgyvendinti kūrybines idėjas;

      6.2. plėtoti vaikų emocinę, gamtinę, kalbinę patirtį;

      6.3. ugdyti vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

 1. Parodos-konkurso dalyviai – lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai (globėjai).

IV. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2021 m. spalio 11 d. lopšelio-darželio vidiniame kieme.
 2. Dalyviai kūrybinius darbus pateikia grupių mokytojams nuo 2021 m. rugsėjo 30 d.

V. REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMUI

 1. Kūrybiniai darbai kuriami laisva, savo nuožiūra pasirinkta tema, naudojant įvairias rudens gėrybes (daržoves, vaisius, uogas ar pan.).

 2. Dalyviai, kartu su kūrybiniu darbu, pateikia informaciją apie autorius: vaiko ir tėvų (globėjų) vardus, kūrinio pavadinimą, grupę, darbo pavadinimą.

VI. VERTINIMAS

 1. Vaikų kartu su tėvais (globėjais) pateiktiems kūrybiniams darbams bus suteikti numeriai (1 priedas), darbai nufotografuoti ir patalpinti lopšelio-darželio Facebook puslapyje. Už kiekvieną kūrybinį darbą galima bus balsuoti patiktukais. Trys autoriai, kurių kūrybiniai darbai sulauks daugiausiai patiktukų, bus apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis.

 2. Visi parodos-konkurso dalyviai gaus lopšelio-darželio direktoriaus padėkas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Parodos iniciatorė – lopšelio-darželio maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Aleksandra Vaisiūnienė.

 2. Parodos koordinatorė – meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Rima Užtupienė.

______________

                                                                                                                           1 priedas

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „RUDENS GĖRYBIŲ POKŠTAI“

DALYVIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Vaiko ir kartu kūrybinį darbą atlikusio šeimos nario vardai

Grupė

Kūrybinio darbo pavadinimas

Kūrybiniam darbui priskirtas numeris