Naujienos

PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“

2020 m. birželio 15 d.

          Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“, kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose. Ikimokyklinio ugdymo mokymuose kviečiamos dalyvauti dviejų asmenų švietimo įstaigų komandos, kurias sudaro ikimokyklinio ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius. Mokymų metu dalyviai išbandys ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, diegiant inovacijas, atrandant tinkamiausius ugdymo kokybės tobulinimo būdus bei pasirengiant su kolegomis dalintis gerąja praktika. Mokymuose galės dalyvauti 60 asmenų. 

          Džiugu, kad Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atrinko lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ramunę ir ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę Daivą dalyvauti NŠA vykdomo ES struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamo projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ 96 ak. val. mokymuose.  Pasibaigus mokymams perteiksime įgytą patirtį ir vykdysime mokymus kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, teikiančioms ikimokyklinio ugdymo paslaugas.