Naujienos

2022 m. balandžio 15 d.
     Praėjusiais metais lopšelio-darželio mokytojos išbandė rengiamų metodinės medžiagos rinkinių idėjas praktikoje. 2022 m. gavome Vitae Litera leidykloje išleistus leidinius – rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ kartu su knygelėmis vaikų inovatyviam ugdymui. 2022 m. balandžio 14 d. prasidėjo 40 val. 5 modulių mokymai „Kaip praktiškai naudoti inovatyviais metodinės medžiagos leidiniais Žaismė ir atradimai. Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogui?“ (balandžio – gruodžio mėn.), kurių metu lopšelio-darželio pedagogai išsamiai susipažins su naujais leidiniais, taikys praktikoje siūlomas inovatyvias ugdomąsias veiklas, ugdymo formas. Mokymus veda direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Čigienė.
     Į ugdymą žvelgiame iš vaiko perspektyvos – jis pripažįstamas kaip savo poreikius, patirtį turinti individualybė. Mokytojas – vaiko ugdymosi situacijų moderatorius, taikantis daugelį veiksmingų būdų: įtraukiančio mokymosi konteksto kūrimą, provokacijos, iššūkio modeliavimą, kūrybinių idėjų pažadinimą, dialogą, projektinį mokymąsi, bendrą mąstymą ir kūrybą, refleksijas ir kt.
Nauji leidiniai išleisti įgyvendinant ES, šalies ir savivaldybių lėšomis finansuojamo projekto „Inovacijos vaikų darželyje“, bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai. Leidinių rengėjų grupei vadovavo prof. Ona Monkevičienė.