Naujienos

      Edukacinis – sportinis projektas „Mažieji olimpiečiai“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Biržų rajono švietimo įstaigose vyko 2020 m. spalio 1-23 dienomis. Lopšelio-darželio „Drugelis“ projekto koordinatorės mokytojos metodininkės Daivos parengtas sportines užduotis išbandė šio darželio ikimokyklinukai ir Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos 1A ir 1B klasių mokiniai. Varžybose dalyvavo apie 250 ugdytinių iš lopšelių-darželių „Drugelis“, „Genys“, „Ąžuoliukas“, darželio-mokyklos „Vyturėlis“, lopšelio-darželio „Genys“ skyriaus „Rugelis“, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukai,  Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos  Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro priešmokyklinukai,  Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukai,  Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro priešmokyklinukai. Varžybos vyko nuotoliniu būdu, vaikai sportavo savo įstaigose ir rezultatus siuntė Biržų technologijų ir verslo mokymo centro teisėjų komandai, kuri apibendrino rezultatus. 

     Mergaičių komandose vikriausios ir greičiausios buvo ir nugalėtojomis tapo:  Mantvilė iš Kirdonių UDC – I-a vieta, Emilija iš N. Radviliškio priešmokyklinio skyriaus – II-a vieta ir Kotryna iš lopšelio-darželio „Genys“ – III-ia vieta.

      Berniukų komandose vikriausi ir greičiausi buvo ir nugalėtojais tapo: Tauras iš lopšelio-darželio „Genys“ – I-a vieta, Aironas iš  lopšelio-darželio „Genys“ – II-a vieta ir Dominykas iš Papilio priešmokyklinio ugdymo skyriaus – III-ia vieta.

       Ačiū visoms komandoms už aktyvų dalyvavimą ir jų mokytojoms už šauniai paruoštus vaikus. Nugalėtojai buvo apdovanoti olimpiniais medaliais, diplomais, TVMC floristo mokymų programos mokinių sukurtomis dovanomis, o komandos – padėkomis.

       Džiugu, kad sportiniai projektai skatina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą.                                                                                   

 

                                                                                                                           PRITARTA

                                Biržų švietimo pagalbos tarnybos

                                 direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15 d.

      įsakymu Nr. V – 74

PATVIRTINTA

                                Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                                 direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15 d.

      įsakymu Nr. V – 70

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EDUKACINIO-SPORTINIO PROJEKTO „MAŽIEJI OLIMPIEČIAI“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“ organizuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų varžybas.

2. Varžybų partneriai: Biržų švietimo įstaigos, vykdančios priešmokyklinį ugdymą, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pirmokai ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai.

3. Varžybų nuostatos reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, jų organizavimą ir eigą.

Šie nuostatai skelbiami organizatoriaus www.lddrugelis.lt internetiniame puslapyje.

4. Varžybas siūlome organizuoti nuotoliniu būdu ir jungtis į bendrą darbą.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Skatinti vaikus ir jaunimą būti fiziškai aktyviais.

6. Suteikti vaikams ir jaunimui galimybę dalyvauti fizinio aktyvumo veikloje.

7. Ugdyti vaikų ir jaunimo supratimą, pagarbą ir toleranciją visiems žmonėms.

8. Diegti vaikams Olimpines vertybes.

III SKYRIUS

DALYVAVIMO SĄLYGOS

9. Dalyviai: Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikai, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pirmokai, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai ir mokytojai.

10. Varžybos vyks nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 23 d.

11. Švietimo įstaigos, pageidaujančios dalyvauti varžybose iki 2020 m. rugsėjo 23 d. registruojasi SEMI +.

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO TVARKA

12. Įstaiga pareiškusi norą dalyvauti gauna 5 sportines užduotis, dalį sportinio (negražinamo) inventoriaus. Kiekviena įstaiga savarankiškai pasirenka laiką ir vietą atlikti užduotis ir užpildyti duotas Rezultatų lenteles.

13. Vaikų rezultatus mokytojai surašo į Rezultatų lentelę ir siunčia Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams – teisėjams adresu: laimute.slekiene@btvmc.lt

14. Vaikų atliktos užduotys vertinamos individualiai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Renginio organizatoriai ir mokytojai gaus Biržų ŠPT pažymas.

16. Renginio koordinatorė: mokytoja metodininkė Daiva Greviškienė, Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“ tel. +370 685 7202. el.p. akinelis@gmail.com. Konsultantė: Audronė Januševičiūtė, Biržų ŠPT.