Naujienos

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI ATRANKOS SĄLYGOS

Reikalingas Psichologas (0,25 etato) pareigybei užimti. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą (darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 405 Eur, pareiginės algos koeficientas 8,71).

  1. Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius vaikus ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus); organizuoja grupinius užsiėmimus vaikams, tėvams arba kartu vaikams su tėvais (globėjais, rūpintojais); rengia individualias rekomendacijas bei bendrojo pobūdžio rekomendacijas ir patarimus vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams); inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; dirba komandoje su kitais švietimo pagalbos specialistais, šviečia lopšelio-darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagogikos ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka psichologinius tyrimus, dalyvauja grupių vaikų ir tėvų susirinkimuose, juose analizuoja bendruomenei aktualius klausimus; dalyvauja lopšelio-darželio metinės veiklos planavime, rengiant metinę veiklos ataskaitą bei klausimus lopšelio-darželio ir Mokytojų tarybų posėdžiams; dirba Vaiko gerovės komisijoje; rengia arba dalyvauja rengiant vaiko psichologinio vertinimo metodikas.

       2. Reikalavimai pretendentams: 

      2.1. psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis; 

      2.2. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

      2.3. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

      2.4. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

      2.5. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas.

      3. Pretendentų privalumai:

      3.1. darbo patirtis;

      3.2. projektinės veiklos patirtis;

      3.3. patirtis organizuojant tyrimus, medžiagos ir išvadų viešinimas žiniasklaidos priemonėmis;

    3.4. mokėti bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

      4. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

      4.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

      4.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

      4.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

      4.4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;

      4.5. gyvenimo aprašymą (CV);

      4.6. motyvacinį laišką;

      4.7. pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

     5.  Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 7 d. iki 15.00 val.

     6. Pretendentų dokumentų pateikimo būdai: siųsti el. p. info@lddrugelis.lt.

     7. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

     8. Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2023 m. vasario 10 d. 14.00 val. (data ar valanda gali keistis, informuosime).

     9. Informacija apie atranką teikiama telefonu (8 450) 31 539, el. p. info@lddrugelis.lt;

PRASYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE