BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DARBUOTOJŲ 2016 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. (Eur)
Direktorius 994
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 781
Meninio ugdymo pedagogas 698
Ūkvedys 293
Dietistas 293
Sekretorius 285
Valytojas 380
Kiemsargis 285
Pagalbinis darbininkas 380
Virėjas 380
Auklėtojos padėjėjas 380
Sandėlininkas 285
Elektrotechnikas 95
Sargas 430
Logopedas 255
Vyriausias buhalteris 639
Auklėtojas 577
Vyresnysis auklėtojas 639
Santechnikas 95