DARŽELIO SAVIVALDĄ SUDARO:

  • Lopšelio-darželio taryba;
  • Pedagogų taryba.

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvų (ar globėjų), pedagogų ir vietos bendruomenių atstovus, demokratiniam įstaigos valdymui.

Lopšelio-darželio taryba renkama 2 metams. Lopšelio-darželio taryboje tėvai ir pedagogai atstovauja lygiomis dalimis.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

1. JUSTINA KASAKAUSKIENĖ – pirmininkė (5-osios grupės tėvų atstovė)

2. ERIKA ŽUKIENĖ – narė (4-osios grupės tėvų atstovė)

3. DAIVA BINKIENĖ – narė (3-iosios grupės tėvų atstovė)

4. INGA ČESIŪNIENĖ –narė (auklėtoja)

5. DAIVA GREVIŠKIENĖ  – narė (auklėtoja)

6. MILDA KAZLAUSKIENĖ – narė (direktorė)

Pedagogų taryba  – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaryta pedagogų metodinė grupė.

Metodinė grupė – ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Metodinė taryba – metodinės grupės pirmininkas, jo pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo pedagogas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  • rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai susiję su vaikų saugumu darželyje;
  • teikia paramą vaikams iš socialinės rizikos grupės šeimų;
  • analizuoja vaikų, pedagogų ir vaikų tarpusavio santykių problemas;
  • atlieka vaikų, turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų pirminį įvertinimą;
  • analizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų problemas ir siūlo tėvams juos įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ SUDARO:

Pirmininkė – Ramunė Čigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Ligita Vitartienė, auklėtoja

Nariai:

Romutė Klepeckienė, auklėtoja

Renata Čenkuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Laura Budrienė, logopedė

Eglė Budrytė, dietistė