LOPŠELIO-DARŽELIO DIETISTĖ
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į vaiko sveikatos bylą;
 • Tvarko kitą medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi ikimokyklinėje įstaigoje;
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros užsiėmimuose;
 • Analizuoja vaikų sergamumą;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga ir kt.;

 

LOGOPEDAS
 • Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
 • Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms atsirasti;
 • Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, vaikų tėveliams.

 

101_7225